top of page

Altın Silsile

 Altın silsile ,peygamberimizden bugüne kadar olan bütün mürşid-i kamillerin isimleridir. Bunlar hem zahiri alim, yani bütün ilimleri okumuş her hocadan ders almış kişiler olup, hem de batını, yani mürşide bağlı olup bu yolda da mesafeler kat eden ,öğreticisi bizzat Allah ve Rasülü  dür.

Mürşid-i kamiller bizatihi peygamberimizin vekili ve varisidir. Çünkü efendimiz S.A.V. (el ulema-u  verasetül  enbiya) yani “ilmiyle amil olanlar peygamberin varisidir” buyuruyor. Zahiri ve batıni olan  alimler her yüz senede bir tane olur . Eğer erken vadesi yetip ölen olursa onun yerine biri mutlaka geçer ama en az  on veya onbeş yıl sürebilir . Bunlar hep ihtiyaca göre meydana çıkarlar halk pek tanıyamaz. Onlar daima kendilerini gizlerler. İsimleri  aşağıdadır.

 

Sevgili peygamberimiz (s.a.v)
Hazreti Muhammed Mustafa

 

Hz.Ebu Bekr Sıdık (r.a)
Selman-i farısı (r.a)
Kasım Bin Muhammed (r.a)
Cafer-i Sadık (r.a)
Bayezid el Bistami (r.a)
Ebul Hasan-i Harakani (k.s)
Ebu Ali Farmedi (k.s)
Yusuf Hamedani (k.s)
Abdulhalik Gücdüvani (k.s)
Arif Rivegeri (k.s )
Mahmud Fağnevi (k.s)
Ali Ramitani (k.s)
Muhammed Baba Simasi (k.s)
Emir Külal(k.s)
Şahı Nakşibend Muhammed (Bahauddın )(k.s)
Alauddini Attar (k.s)
Yakub Çerhi (k.s)
Ubeydullah Ahrar (k.s)
Muhammed Zahid (k.s)
Derviş Muhammed Semarkandi (k.s)
Haceyi Muhammed İmkeneği (k.s)
Muhammed Baki Billah (k.s)
İmam-i Rabbani Ahmed Faruki (k.s)
Muhammed Masum es-Serhendi (k.s)
Muhammed Seyfeddın Serhendi (k.s)
Nur Muhammed Bedayunı (k.s)
Mirza Mazhar-ı Cann-ı Canan (k.s)
Abdullah Dehlevi (k.s)
Mevlana Halid Bağdadi (k.s)

Seyyid Taha El -Hakkari ( k.s)
Seyyid Taha el Hariri (k.s)
Muhammed Es’ad Erbili (k.s)
Kutbul Aktab Haci Halil Fevzi (k.s)

Hacı Hüseyin Yıldız (k.s) (Hacı Baba)

 

 

Silsile-i Şerif

 

Euzübillehimineşşeytanirraciim
Bismillehirrahmenirrahiim

 

Haluk-u Arzu Semaya Eyleriz Hamd-ü Sena
Ahmed-i Muhtar-ı Kıldı Aleme Nuru Hüda
Hazreti Sıddık-u Selman,Kasım-u Cafer gibi
Eylemiş Neşri Hakikat Ol Beyazid-i Rahnuma

 

Bul Hasan Zatı Mükerrem bu Ali Kani Kerem
Yusuf-u Valaşiyem Salar-ı Ceyşi Asfiya
Hace Abdülhalik oldu Arif-ü Mahmuda pir
Şeyh Ali Baba Külal etti Cihanı Ruşena

 

Varisi Tahtı Tarikat Şahı Alem NAKŞİBEND
Eyledi Hace Alauddin-i Halka Pişuva
Oldu Yakub-e Ubeydullaah Ahrar-ı Halef
Hazreti Zahidle geldi Aleme Zevkü Safa

 

Nuru Çeşmi Marifet Derviş Muhammed Haceki
Feyzi Bakiyle Cihan Manevi buldu Beka
Hazreti Ahmed Müceddid Urvetül Vuska olup
Şeyh-ü Seyfeddin-ü Seyyid Nuri Nura itila

 

Habibullah Mazhar-ı Şah Abdullah Pir-i Dehlevi
Hazreti Halid’le oldu Kalbi Salik Pür Ziya
Seyyidi Ali Nesep Tahal Hükkari’den sonra
Pirimiz Taha-l Harrir’i oldu Kütbu-l Evliya

 

Eyleriz Arzu Dehalet Dergahı Saadete Biz
Esad-ü İhvan-ü Dine Mağfiret Kıl Ya Hüda
Hayatında nice Murdi dili dile Ahyar eyledi
Çar Cihette Halkı heran Hakk-a İrşad eyledi

 

Varisi Mensubu Esad Mevriri Esrarı Hak
Ol Mübarek Kutbul Aktab HALİL FEVZİ
Kulunu kılma Gufranından Cüda

 

Mürşidi Sakaleyn DÜZCEVİ Hacı HÜSEYİN HABİBİNİ
Zatına Yar eyleyip her nefeste Müridanın ziyadeyle Ya Hüda
Salli ve Sellim Ala Eşrefi Nuru Cemiil Enbiya-i, vel evliyai
Vel Mürselin, Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

 

EL     FATİHA

​​

 • Muhakkak Allah emaneti ehline vermenizi emreder

 • Allah-ü Teâlâ’nın sevgisi

 • Fetret Devresi

 • Hacı Babamızın Evlatlarına Nasihatları

 • Hacı Babamızın Halifeleri

 • İmtihan Dünyası                    

 • Allah ve Resülü’nün dilinden dökülen inciler 

 • Peygamberimiz Bir Sohbetinde buyurdular ki

 • Sohbet

 • Takva

 • Tasavvuf

 • Yaratılanı severiz yaratandan ötürü

 • Zikir

 • Hz.YUNUS ‘ dan (K.S.)

 • Rabıta ile İlgili Âyetler Kudsi Hadisler ve Hadisi Şerifler

 • Letaife Hamse

 • Mürakebe Makamları

 • Nebî âşığı şair Nâbî

 • Dervişin Geliş, Gidiş Halleri

 • Takdir

 • Kişinin Sevgisi

 • Nakşibendi Tarikatının Kaideleri ve Kandilleri

SAYFALAR
bottom of page