top of page

Rabıta ile İlgili Âyetler Kudsi Hadisler ve Hadisi Şerifler

 

RABITA İLE İLGİLİ ŞANLI ÂYETLER:

 

1- “Ya eyyühellezine âmenüsbiru ve sabiru ve rabitu…- Ey iman edenler! Sabredin,

sabırlarınıza devam edin, Allah’tan sakının ki kurtuluşa eresiniz”. (Al-i İmran- 200)

 

2- “Fuad (Kalb gözü), gördüğünü yalanlamadı”. (Necm-11)

 

3- “Ey iman edenler! Allah’tan sakının ve Sadıklarla beraber olun”. (Tevbe-119)

 

4- “Siz de onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve cihad için bağlanıp beslenen zikiratlar hazırlayın. Ki bununla Allah’ın düşmanı ve sizin düşmanınızı ve bunlardan başka sizin bilmeyip de Allah’ın bildiği diğerlerini korkutasınız. Allah yolunda ne harcarsanız tam olarak size ödenir; hiç haksızlığa uğratılmazsınız”. (Enfal-60)

 

5- “O Allah, Mü’minlerin kalbine sekineti (İç huzuru, Mânevi kuvvet ve sabrı) indirendir”.

(Fetih-4)

 

6- “Gerçekten kadın Ona meyletti. Eğer Rabbinin “Bürhan”ını görmeseydi, O da ona

meyletmişti. Biz Onu kötülük ve fuhşiyattan uzaklaştırmak için bu şekilde delilimizi

gösterdik. Şüphesiz O, Bizim ‘Muhlis’ kullarımızdandı”. (Yusuf-24)

 

7- “Biz, ona şah damarından daha yakınız”. (Kaf-16)

 

8- “Nerede olsanız O, sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görür”. (Hadid-4)

 

9- “Bu dünyada kör olan kimse, Ahirette de kördür; üstelik iyice yolunu şaşırmıştır. (İsra-72)

 

10- “Allah’ın sadrını İslâm’a açtığı kimse…” (Zümer-22)

 

11- “Allah, onların kalplerine iman yazdı-yazmış…” (Mücadele-22)

 

12- “Onların düşünceleri, akledecekleri kalpleri olsun…” (Hac-46)

 

13- “Sevgi onun kalbinin zarını yakmış…” (Yusuf-30)

 

14- “Ey İman edenler! Allah’tan korkunuz. O’na yaklaşmaya ‘vesile’ arayınız ve O’nun

yolunda mücahede ediniz…” (Maide-35)

 

15- “…Onlar, Rablerine yaklaşmak için ‘vesile’ ararlar…” (İsra-57)

 

16- “ İyilik edenleri kınamaya bir yol yoktur”. (Tevbe-91)

 

17- (Kraliçe Belkıs dedi ki)”Süleyman’la birlikte Alemlerin Rabbi Allah’a teslim oldum.”(Neml 44)

 

RABITA İLE İLGİLİ KUDSİ HADİSLER:

 

1-“İnsanı-Âdem’i kendi suretimde yarattım”. (1)

 

2-“İnsan benim sırrımdır, Ben de insanın ”.(2)

 

3-“Allah’ın huyu (Sıfatı) ile huylanınız”. (3)

 

4-“Ne arzım (yeryüzü), ne semam (Gökyüzü) beni ihata edemedi. Ancak Takva sahibi,

tertemiz ve Verâ sahibi Mü’min kulumun kalbi Beni ihata etti”.(4)

 

5-“Allah, mahlukatı zulmette yarattı; sonra onların üzerine Nurundan saçtı. O Nurdan

kime isabet ederse hidâyet bulur. Her kime isabet etmezse dalâlette kalır”.(5)

 

6-“Beni gören gerçekten Hakk’ı görmüştür ”.(6)

 

7-“Biriniz Namaza kalkıp kıraata başladığında ancak Rabbine münacaat etmiş olur.

Bilsin ki o anda Rabbi, Kıble ile kendisi arasındadır”.(7)

 

8-Ebu Zer Gıfari Hazretlerinin, Resulü Muhterem (s.a.v.) Efendimizden rivayetine göre Allahu Taâla şöyle buyurmuştur:

“Bir hasene (iyilik) işleyene onun on misli veya daha fazlası verilir. Bir fenalık

edene de onun bir misli verilir, yahut mağfiret ederim. Bana bir karış yaklaşana

Ben bir arşın ve bir arşın yaklaşana da bir kulaç yaklaşırım. Bir kimse Bana yürüyerek gelirse, Ben ona koşarak gelirim. Bana şerik (ortak) koşmayan, küfret-

meyen bir adam yeryüzünü dolduracak kadar günah ile Bana kavuşsa, Ben onu

o kadar mağfiretle karşılarım”.(8)

 

9-“Ey dünya! Bana hizmet edene hizmet et, sana hizmet edeni hizmetinde

kullan”.(9)

 

10-“Akıllı kimse vaktini üç kısma ayırmalıdır: Bir saatinde Tanrı’sına müracaatta

bulunmalı, diğer saatinde nefsini murakabe ve hesaba çekmeli, öbür saatinde

yemesine-içmesine ayırmalıdır”.(10)

 

11-“Kulum üzerinde iki korku ve iki eman cem etmem (biriktirmem). Dünyada

Benden korkmayanı Âhirette korkuturum; dünyada Benden korkan kimseyi

Âhirette azabdan emin kılarım”.(11)

 

12-Muaz ibn-i Cebel (r.a.), Resul-i Ekrem (s.a.v.)’in şöyle buyurduğunu işittim

demiştir:

Allahu Taâla: “Benim rızam uğrunda sevişenler için Nebilerin ve Şehit-

lerin bile imrenecekleri derecede Nurdan minberler vardır”, buyurdu.(12)

 

—————————————–

 

(1) Buhari ve Müslim’den; Kudsi Hadisler, C. 1, s.172, Madve Yayın., 1991-İstanbul

Ahmed b. Hanbel, Müsned, C. 2, S.244; Gazali, İhya,C.2, S. 417

 

(2) Sırrül Esrar, Seyyid Abdülkadir Geylani, Çev. A. Akçiçek, Rahmet Yayın.1968-İst.

 

(3) Aynı eser, S.99

Fihi Mâfih, Mevlâna, S.192, Devlet Kitapları, MEB Yayın.-1974

 

(4) Kırk Hadis, Sadreddin Konevi, s.82, Terc. Harun Ünal, Vahdet Yayın.,1984-İst.

 

(5) Tirmizi, İman,18 (Hadis No: 2642); Ahmed b. Hambel, Müsned, II. 176.

 

(6) Buhari, Tâbir, 10; Müslim, Rü’ya, 11, Dârimi, Rü’ya, 4 (Hadis No; 2140). Nevevi, Sahih-i

Müslim Şerhi, 11, 25-26.

 

(7) Buhari, Salat, 39; Beyhaki, Es-Sünenü’l- Kübra 2, 292 (Hadis No; 3592).

 

(8) Kudsi Hadis’i Müslim rivayet etmiştir.

 

(9) Kudai, İbn-i Mes’ud (r.a.)’den rivayet etmiştir.

 

(10) İbn-i Hibban Ebu Zer (r.a.)’den rivayet etmiştir.

 

(11) İbn-i Mübarek, Hasan-ı Basri’den Mürsel olarak ve Ebu Nuaym, İbn-i Evs’den rivayet

etmişlerdir.

 

(12) Tirmizi rivayet edip; Hadis hasendir, sahihtir demiştir.

 

RABITA İLE İLGİLİ HADİS-İ ŞERİFLER:

 

1-“Mü’min Mü’minin aynasıdır”. (1)

 

2- Yüce Peygamberimiz (s.a.v.) buyurdu:

“Ali’nin yüzüne bakmak ibadettir”. (2)

 

3-“İyiliği, güzel yüzlü, zatların yanında arayınız”. (3)

 

5- Ebu Zer (r.a.) anlatıyor; “Resulullah (a.s.v.) Yâ Resulullah! Bir adam (seçkin) bir topluluğu

seviyor. Fakat onların ameline gücü yetmiyor, bunun durumu nedir? Diye sordum.

Resulullah (a.s.v.):

 

‘Sen ya Ebu Zer, sevdiklerinle berabersin’, buyurdu. Ben:

 

‘Ben, Allah ve Resulünü seviyorum’, dedi. Resulullah (a.s.):

 

‘Şüphesiz Sen sevdiklerinle berabersin, buyurdu. Ben, sözü üç defa tekrar ettim.

 

Efendimiz (s.a.v.) da aynısını tekrar etti. (4)

 

6- Sevgili Peygamberimiz (a.s.v.) buyurur: “Şüphesiz Allahu Taala, bir Sâlih Müslümanın bereketine, komşularından yüz tane haneden beladan defeder”. (5)

 

7- Sevgili Peygamberimiz (a.s.v.) buyurur: “ Allah’ın dostları içinde öyle kimseler vardır ki

onlar, Nebi ve Şehid değillerdir. Fakat kıyamet gününde Allah Taala’nın kendilerine bahse-

ttiği lütuf ve makamlardan dolayı Nebi ve Şehidler onlara gıpta ederler.

Ashab: ‘Ya Resulallah! Onlar kimlerdir, haber verir misiniz? Diye sorduklarında; Resulullah (s.a.v.):

‘Onlar, aralarında herhangi bir neseb bağı ve maddi alışveriş bulunmadan Allah’ın

muhabbeti ve rızası için birbirlerini sevenlerdir. Vallahi onların yüzü Nur gibi parlamakta

ve kendileri de Nurdan minberler üzerinde oturmaktadır. İnsanlar korktukları zaman Onlar korkmazlar; insanlar üzüldükleri zaman onlar üzülmezler; buyurdu ve sonra:

 

‘ Haberiniz olsun! Allah’ın Velilerine asla bir korku ve hüzün yoktur’. (Yunus:62-63)

Âyetini okudu”. (6)

 

8- Cenab-ı Resulullah (a.s.v.) buyurdular: “Meclisinde bulunacağınız en hayırlı kimseler,

görülmesi size Allah’ı hatırlatan, konuşması ilminize bereket katan ve ameli âhirete rağ-

betinizi artıran Sâlihlerdir”. (7)

 

9- Hz. Peygamber (a.s.v.) buyurur : “ Kişi, dostunun dini üzeredir. O halde herkes, kiminle

arkadaşlık ettiğine dikkat etsin”. (8)

 

10- Hz. Resulullah (a.s.v.) buyururlar: “Kıyamet günü olunca insanlar arasındaki akrabalık ve

neseb bağları kesilir, kardeşliğin hükmü biter, ortada sadece Allah için yapılan kardeşlik kalır”. (9)

“ O gün (Allah için biribirini seven) muttakilerin dışında, bütün dostlar biribirinin (azılı)

düşmanı olur”. (Zuhruf-67)

 

11- Cenab-ı Resulullah (a.s.v.) buyururlar: “Nefsim elinde olan Allah’a yemin ederim ki, bir

kul, Beni nefsinden, anne babasından, ehlinden, evladından ve bütün insanlardan daha

fazla sevmedikçe iman etmiş olmaz”. (10)

 

12- Cenab-ı Resulullah (a.s.v.) buyururlar: “Ruhlar, saf halinde dizilmiş ordular gibidir. Ora-

da tanışanlar, (dünyada da) tanışıp kaynaşırlar. Orada anlaşamayanlar, (burada da) birbi-

riyle zıtlaşıp dururlar” (11)

 

13- Hz. Resulullah (a.s.v.) buyururlar: “Allah ile kul arasında Nurdan ve karanlıktan meydana

gelen 70.000 perde vardır. Bu perdeler açılırsa Vechinin Nuru her tarafı yakıp kavururdu”.

(12)

 

14- Cenab-ı Resulullah (a.s.v.) buyururlar: “Allahım bana, Sana kavuşma şevki ihsan etmeni

niyaz ediyorum”. (13)

 

15- Sevgili Peygamberimiz (a.s.v.) buyururlar: “Kalb, Allah’ın evidir”. (14)

 

6- Sevgili Peygamberimiz (a.s.v.) buyururlar: “Yıldızlar Gök ehlinin emanı, Ehl-i Beyt’im

ise Ümmetimin emanıdır”. (15)

 

17- Sevgili Peygamberimiz (a.s.v.) buyururlar: “Mü’minin rüyası, Nübüvvetin kırkaltı

bölümünden bir bölümdür”. (16)

 

18-Sevgili Peygamberimiz (a.s.v.) buyururlar: “Beni rüyada gören, hakikatta görmüş gibidir. Çünkü şeytan Benim suretime giremez”. (17)

 

19- Cenab-ı Resulullah (a.s.v.) Buyururlar: “Kendini bilen, Rabbını bilir”. (18)

 

20- Cenab-ı Resulullah (a.s.v.) Buyururlar: “Allah, mal ve bedenlerinize değil, kalplerinize

bakar”. (19)

İbn Abbas (r.a.) Tahiyat’da “Es-selâmü aleyke eyyühennebiyyü” derken kalp gözleri ö-

nünde Hz. Peygamberi canlandırırdı. Kendisini Hz. Peygambere bağlamaya (rabıta’ya)

öylesine vermişti ki, aynaya baktığı böyle bir gün, kendisini değil, Resulullah’ı görmüştü.

(İbn-i Hacer’in Şemâil Şerhi’nden kısaltılarak alınmıştır.- Fetvalar, Ömer Ziyauddin Dağıs-

tani, Seha Neşr. 1992- İstanbul)

 

———————————–

 

1-Ebu Hureyre’den; Selamet Yolları, C.4, S.650, İstanbul-1973.

 

2-Abdullah İbn Mes’ud’dan, Taberani, Aziziye, C.3 S.417 (Hz. Peygamberin Dilinden Dört Halifesi

Terc. A. Fikri Yavuz, İstanbul-1981.

 

3-Ebu Yâli, Camiussağir, 500 Hadis’ten.

 

4-Ebu Davud, Edeb, 113 (No: 5126).

 

5-Ali el Muttaki, Kenzu’l-Ummâl, 9, 5, (No: 24754); Suyuti, Camiussağir, 1, 275 (No:1794).

 

6-Ebu Davud, Buyu’ , 76 (No: 3527); Suyuti, ed-Dürrül Mensur, 4, 372; Şevkâni, Fethu’l- Kadir, 2-458

 

7-Ebu Ya’lâ, Müsned, 4, 326 (No:2437); Suyuti, Cemiussağir, 1, 617 (No: 3995); Münavi, Feyzu’l Kadir, 3, 467-468; İbn-i Hacer, El-Metabibu’l Âliye, 3, 193.

 

8-Tirmizi, Zühd, 45; el-Kâri, Mirkatü’l-Mefatih, 8, 749.

 

9-Suyuti, ed-Dürrü’l-Mensur, 7, 388.

 

10- Buhari, İman, 8; Müslim, İman, 69-70; Nesai, İman, 19; Ahmed, Müsned, 3, 177, 207; İbn Mâce

Mukaddime, 9.

 

(11) Buhari, Enbiya, 2; Müslim, Birr, 157; Ebu Davud, Edeb, 16; Taberani, El-Mu’cemü’l-Kebir,

 

10, 230 (Hadis No:10557).

 

(12) Müslim, İman, 293; İbn Mace, Mukkadime, 13; İbn Hanbel, 4, 401, 405.

 

(13) Nesai, Sehv, 62; İbn Hanbel, 5, 191.

 

(14) Temyiz, 117; Acluni, 2, 99.

 

(15) Acluni, 2, 327.

 

16) Buhari, Tabir, 26; Müslim, Rüya, 1.

 

(17 Kesfu’l- Hafa, 2, 132.

 

(19) Buhari, Tabir,10; Müslim, Rüya, 1.

 

(18)) Müslim, Birr, 10; İbn Mâce, Zühd, 9.

​​

 • Muhakkak Allah emaneti ehline vermenizi emreder

 • Allah-ü Teâlâ’nın sevgisi

 • Fetret Devresi

 • Hacı Babamızın Evlatlarına Nasihatları

 • Hacı Babamızın Halifeleri

 • İmtihan Dünyası                    

 • Allah ve Resülü’nün dilinden dökülen inciler 

 • Peygamberimiz Bir Sohbetinde buyurdular ki

 • Sohbet

 • Takva

 • Tasavvuf

 • Yaratılanı severiz yaratandan ötürü

 • Zikir

 • Hz.YUNUS ‘ dan (K.S.)

 • Rabıta ile İlgili Âyetler Kudsi Hadisler ve Hadisi Şerifler

 • Letaife Hamse

 • Mürakebe Makamları

 • Nebî âşığı şair Nâbî

 • Dervişin Geliş, Gidiş Halleri

 • Takdir

 • Kişinin Sevgisi

 • Nakşibendi Tarikatının Kaideleri ve Kandilleri

SAYFALAR
bottom of page